PRAVIDLA

 

I.

Do soutěže GAYMAN Česko Slovenska 2019 se může přihlásit každý občan ČR nebo SR od 18-45 let. Pokud nemá státní občanství ČR nebo SR je nutností, aby (prokazatelně) v ČR či v SR minimálně 5 let žil a pracoval, či měl povolení k trvalému pobytu (zde se lhůta neurčuje).

Do 18. ročníku se nemohou přihlásit finalisté 17. ročníku, či předchozí vítězové na prvních třech místech.

18 let musí mít přihlášený nejpozději v den konání finále!

II.

Pořadatel dává finalistům povinnost absolutní neúčasti v materiálech, ve kterých by osoba, jméno, podobizna, nebo jiný obrazový nebo obdobný záznam mohl být dán do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce, nebo jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly slušnosti a to v době minimálně 5 let před podáním přihlášky a  roky po ukončení daného ročníku.

V případě zjištění, že finalista toto zatajil či porušil bude pod sankcí 1000€ okamžitě ze soutěže vyřazen bez možnosti odvolání.

Výška a váha nejsou rozhodující. Přihlášený by měl být homosexuál či bisexuál, ale opravdu tuto skutečnost nebudeme zkoumat :)

Pokud se do soutěže přihlásí heterosexuál vezmeme v úvahu jeho friendly přístup.

Finalista je povinen stvrdit svým podpisem smlouvu o účasti v soutěži Gayman, dohodu u mlčenlivosti a prohlášení o splnění podmínek soutěže, které jsou dány smlouvou. Tyto dokumenty budou podepsány jak pořadatelem tak finalistou na castingu. Bez podepsání dokumentů, nemůže finalista dále v soutěži pokračovat.

Žádný z finalistů nesmí udržovat intimní vztah s porotci, či jim nabízet jakékoliv služby. V opačném případě bude ze soutěže diskvalifikován. V případě porotce bude z poroty vyřazen, popřípadě jeho hlasy anulovány.

                                     III.                                                   

Soutěžící souhlasí, aby pořadatel GAYMAN zpracovával a využíval následující informace k šíření obchodních sdělení v podobě jejích marketingových materiálů, reklam, pozvánek na kulturní a sportovní akce v rámci elektronické a písemné komunikace, vše v též v souvislosti se soutěží a) GAYMAN, webového portálu www.igaymancs.eu, v propagaci v podobě tiskových zpráv, PR článků, marketingových materiálů, pozvánek, záznamů z akcí, videozáznamů, focení pro reklamní účely a klienty, kteří jsou součástí akce GAYMAN. Tento souhlas uděluji na dobu deseti let od udělení tohoto souhlasu. Elektronickou adresu – email, jméno a příjmení, korespondenční adresu, telefon, rok narození, fotografií ze všech společenských akcí, pořádaných soutěží GAYMAN. Videozáznamů z akcí konaných pořadatelem, které budou umístěny na facebooku, www.youtube.com či webových stránkách výše uvedených projektů či k reklamě reklamních partnerů GAYMAN. Souhlas s poskytování osobních údajů. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Soutěžící vyjadřují souhlas s využitím fotografií jejich osoby pro potřeby soutěže a pro potřeby propagace soutěže, jakož i případné užití zvukového či obrazového záznamu pro potřeby mediálních partnerů akce a dalších médií, stejně tak i pro případné využití fotografií, záznamu zvuku a obrazu pro výrobu a distribuci obrazových a zvukových nosičů. Finalisté jsou povinni bezplatně nafotit v rámci akce reklamní akce pro generální partnery akce.

 

IV.

Do finále celkově postoupí maximálně 12 finalistů, které vybere castingová porota. Finalisté, kteří postoupí na castinzích mimo Prahu, se musí na Pražský casting dostavit také z důvodu fotografování oficiálních fotografií, společné akce a představení finalistů veřejnosti. Na castingu se soutěžící smluvně písemně zaručí, že se (v případě postupu do finále) dostaví na finále a další úzce spjaté akce se soutěží (např.: soustředění či Opening dalšího ročníku-zvláště Gayman a 1. a 2. vice Gayman), nebude hanit ani poškozovat jméno pořadatelů a jméno soutěže či jejích partnerů, nebude napadat (slovně ani písemně) ostatní finalisty, pořadatele či partnery akce. Každý finalista bude při porušení okamžitě ze soutěže vyloučen se sankcemi danými ve smlouvě a dohodě o mlčenlivosti. Pořadatelé mají právo odmítnout - přijmout přihlášku, avšak toto musí učinit písemně (e-mailem) a zároveň podat vysvětlení proč tak činí. V případě nejasností na castingu či v případě stejného počtu bodů na finále rozhoduje výslovně prezident soutěže. 

18. ročník je složen z následujících kol:

- casting ( castingy proběhnou ve vícero městech a je na každém z přihlášených, na který z nich dorazí. V případě postupu do finále mimo casting v Praze jsou postupující povinni zúčastnit se také pražského castingu. O pokynech budou s předstihem informováni emailem.)

- soustředění ( pro vybrané soutěžící, finalisty, je soustředění povinné. Datum a místo bude finalistům sděleno s předstihem min. dvou měsíců emailem.)

- finále ( proběhne v druhé polovině roku. Pro finalisty je finále povinné a o své účasti budou informováni také ve smlouvě.)

 

1., 2. vice GAYMANA a GAYMANA Česko Slovenska 2019 vybírá finálová porota, která je složena z více jak 20 členů.

V rámci finále bude také hlasování GAYMAN Sympatie 2019, ten bude volen ze všech finalistů diváky na finále. Dále pak bude vyhlášen GAYMAN Internetu 2019, který bude volen na oficiálních stránkách soutěže v sekci "Finalisté 2019". Volen bude také GAYMAN Charity 2019, který se bude volit pomocí transparentního účtu přímo charitativní organizace, která bude určena v rámci pomoci potřebným. V rámci celého ročníku budou vyhlášeny také podtituly GAYMAN Gaymanů či GAYMAN Pokora, Sport, Test a GAYMAN Elegance. K bodům od poroty budou body za tituly přidány následovně:

Sympatie 40 bodů, Internet 40 bodů, Charity 40 bodů, Gayman Gaymanů 25 bodů, Pokora 20 bodů, Sport 15 bodů, Test 30 bodů a Elegance 15 bodů.

 

V.

Pod pojmem ceny a dary se rozumí např. finanční plnění, zboží, služby, zájezdy, ubytování, jízdenky / nebo letenky apod. Odmítnutí ceny znamená její propadnutí. Žádná z cen není právě vymahatelná. Letenky a další musí být výslovně jmenovány, v opačném případě se cenami nepovažují. O reprezentaci a delegátovi vyslaném na mezinárodní soutěže rozhodují pořadatelé. Reprezentace není nedílnou součástí předávaných cen. Vítěz má právo zúčastnit se jako delegát mezinárodních soutěží jen případě, že svou funkci vykonává řádně a svědomitě, či vysloveně nepožádá o náhradu. Žádost o náhradu musí učinit písemně a sdělit důvody žádosti.

Datum a místo konání castingů bude přihlášeným včas sděleno emailem. Přihlášku lze elektronicky podat do 10. 5. 2019. Poslední možnost posledního přihlášení je v den konání castingu v Praze - 11. 5. 2019 od 11 hodin (max. do 14 hodin).

 

VI.

Tato oficiální pravidla jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce www.igaymancs.eu a dále jsou součástí pořadatelských propozic. Účasti v této soutěži účastníci souhlasí s dodržováním těchto oficiálních pravidel.

 

TOPlist

DIAMANTOVÝ PARTNER

KONTAKT

KONTAKT

Gold In GLBT Agency, o.s. se spolupořadatelem GMA CZ