DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

 

I.

Do soutěže GAYMAN Česka a Slovenska 2022 se může přihlásit každý občan ČR nebo SR od 18-50 let. Pokud nemá státní občanství ČR nebo SR je nutností, aby (prokazatelně) v ČR či v SR minimálně 3 roky žil a pracoval, či měl povolení k trvalému pobytu (zde se lhůta neurčuje).

Do 19. ročníku se nemohou přihlásit vítězové všech předešlých ročníků (Gayman, 1. Vice Gayman a 2. Vice Gayman).

18 let musí mít přihlášený nejpozději v den konání finále!

II.

Pořadatel dává finalistům povinnost absolutní neúčasti v materiálech, ve kterých by osoba, jméno, podobizna, nebo jiný obrazový nebo obdobný záznam mohl být dán do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce, nebo jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly slušnosti a to v době minimálně 5 let před podáním přihlášky a 3 roky po ukončení daného ročníku. Toto pravidlo je dáno v rámci licencí na mezinárodní soutěže Mr. Gay Universe, World a Europe. 

V případě zjištění, že finalista toto zatajil či porušil, bude pod sankcí 500€ okamžitě ze soutěže vyřazen bez možnosti odvolání. 

Výška a váha nejsou rozhodující. Přihlášený by měl být homosexuál či bisexuál, ale opravdu tuto skutečnost nebudeme zkoumat :)

Pokud se do soutěže přihlásí heterosexuál akceptujeme v úvahu jeho friendly přístup.

Finalista je povinen stvrdit svým podpisem smlouvu o účasti v soutěži Gayman, dohodu u mlčenlivosti a prohlášení o splnění podmínek soutěže, které jsou dány smlouvou. Tyto dokumenty budou podepsány jak pořadatelem tak finalistou na castingu. Bez podepsání dokumentů, nemůže finalista dále v soutěži pokračovat.

Žádný z finalistů nesmí udržovat intimní vztah s porotci a moderátory, či jim nabízet jakékoliv služby. V opačném případě bude ze soutěže diskvalifikován. V případě porotce bude z poroty vyřazen a jeho hlasy anulovány.

                                     III.                                                   

Soutěžící souhlasí, aby pořadatel GAYMAN zpracovával a využíval následující informace k šíření obchodních sdělení v podobě jejích marketingových materiálů, reklam, pozvánek na kulturní a sportovní akce v rámci elektronické a písemné komunikace, vše v též v souvislosti se soutěží a) GAYMAN, webového portálu www.igaymancs.eu, v propagaci v podobě tiskových zpráv, PR článků, marketingových materiálů, pozvánek, záznamů z akcí, videozáznamů, focení pro reklamní účely a klienty, kteří jsou součástí akce GAYMAN. Tento souhlas uděluji na dobu deseti let od udělení tohoto souhlasu. Elektronickou adresu – email, jméno a příjmení, korespondenční adresu, telefon, rok narození, fotografií ze všech společenských akcí, pořádaných soutěží GAYMAN. Videozáznamů z akcí konaných pořadatelem, které budou umístěny na facebooku, www.youtube.com či webových stránkách výše uvedených projektů či k reklamě reklamních partnerů GAYMAN. Souhlas s poskytování osobních údajů. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Soutěžící vyjadřují souhlas s využitím fotografií jejich osoby pro potřeby soutěže a pro potřeby propagace soutěže, jakož i případné užití zvukového či obrazového záznamu pro potřeby mediálních partnerů akce a dalších médií, stejně tak i pro případné využití fotografií, záznamu zvuku a obrazu pro výrobu a distribuci obrazových a zvukových nosičů. Finalisté jsou povinni bezplatně nafotit v rámci akce reklamní akce pro generální partnery akce.

 

IV.

Do finále celkově postoupí maximálně 12 finalistů, které vybere castingová porota. Finalisté se musí zúčastnit soustředění, které proběhne v Srpnu 2022. Na soustředění se soutěžící smluvně písemně zaručí, že se (v případě postupu do finále) dostaví na finále a další úzce spjaté akce se soutěží (např.: soustředění či Opening dalšího ročníku-zvláště Gayman a 1. a 2. vice Gayman), nebude hanit ani poškozovat jméno pořadatelů a jméno soutěže či jejích partnerů, nebude napadat (slovně ani písemně) ostatní finalisty, pořadatele či partnery akce. Každý finalista bude při porušení okamžitě ze soutěže vyloučen se sankcemi danými ve smlouvě a dohodě o mlčenlivosti. Pořadatelé mají právo odmítnout - přijmout přihlášku, avšak toto musí učinit písemně (e-mailem) a zároveň podat vysvětlení proč tak činí. V případě nejasností na castingu či v případě stejného počtu bodů na finále rozhoduje výslovně prezident soutěže. Na soustředění se finalisté dopraví sami a to včetně svého možného doprovodu.

Prezident soutěže i předseda pořádajícího sdružení mají právo odvolat i přes poradný hlas poroty soutěžícího, který by i jen v případě náznaku mohl působit nedůstojným, suveréním, arogantním chováním či ohrozit by mohl poté i finále svým chováním.

Pokud vyhlašovatel kdykoliv v průběhu soutěže zjistí, že účastník nesplňuje podmínky soutěže, je oprávněn ho z dalšího průběhu soutěže diskvalifikovat pod sankcí 300€ bez možnosti odvolání.

19. ročník je složen z následujících kol:

- výběr finalistů dle možností k situaci kolem vývoje pandemie COVID-19

- soustředění ( Pro finalisty je soustředění povinné. Datum a místo bude finalistům sděleno s předstihem min. dvou měsíců emailem.)

- finále ( Proběhne v druhé polovině roku. Pro finalisty je finále povinné a o své účasti budou informováni také ve smlouvě.)

 

1., 2. vice GAYMANA a GAYMANA Česko Slovenska 2022 vybírá finálová porota, která je složena z více jak 20 členů.

V rámci finále bude také hlasování GAYMAN Sympatie 2022, ten bude volen ze všech finalistů diváky na finále. Dále pak bude vyhlášen GAYMAN Internetu 2022, který bude volen na oficiálních stránkách soutěže. V rámci celého ročníku budou vyhlášeny také podtituly GAYMAN Gaymanů či GAYMAN Pokora, Sport, Test a GAYMAN Elegance. K bodům od poroty budou body za tituly přidány následovně:

Sympatie 40 bodů, Internet 40 bodů, Gayman Gaymanů (volí finalisté mezi sebou) 25 bodů, Pokora (volí porota) 20 bodů, Sport (volí pořadatelé při soustředění finalistů) 15 bodů, Test (nejlepší bodovaný test inteligence, jenž se každoročně píše v rámci soustředění finalistů) 30 bodů a Elegance (volí předem daní porotci - odborníci) 15 bodů.

Hodnotit se tyto tituly budou v průběhu celého ročníku, každý zvlášť.

 

V.

Pod pojmem ceny a dary se rozumí např. finanční plnění, zboží, služby, zájezdy, ubytování, jízdenky / nebo letenky apod. Odmítnutí ceny znamená její propadnutí. Žádná z cen není právě vymahatelná. Letenky a další musí být výslovně jmenovány, v opačném případě se cenami nepovažují. O reprezentaci a delegátovi vyslaném na mezinárodní soutěže rozhodují pořadatelé. Reprezentace není nedílnou součástí předávaných cen. Vítěz má právo zúčastnit se jako delegát mezinárodních soutěží jen případě, že svou funkci vykonává řádně a svědomitě, či vysloveně nepožádá o náhradu. Žádost o náhradu musí učinit písemně a sdělit důvody žádosti.

Datum a místo konání castingů bude přihlášeným včas sděleno emailem. Přihlášku lze elektronicky podat do 20. 6. 2022 v první vlně. V druhé vlně pak od 1.7 do 7.7. 2022. Druhá vlna bude spuštěna jen v případě možných komplikací v rámci pandemie COVID-19.

 

VI.

Tato oficiální pravidla jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce www.igaymancs.eu a dále jsou součástí pořadatelských propozic. Účasti v této soutěži účastníci souhlasí s dodržováním těchto oficiálních pravidel.