PRAVIDLA:

 

I.

Do soutěže GAYMAN Česko Slovenska 2018 se může přihlásit každý občan ČR nebo SR od 18-45 let. Pokud nemá státní občanství ČR nebo SR je nutností, aby (prokazatelně) v ČR či v SR minimálně 5 let žil a pracoval, či měl povolení k trvalému pobytu (zde se lhůta neurčuje).

Do 17. ročníku se nemohou přihlásit finalisté 16. ročníku, či předchozí vítězové na prvních třech místech.

18 let musí mít přihlášený nejpozději v den konání finále!

II.

Přihlášený v posledních 5 letech nenatáčel filmy s erotickou či pornografickou tématikou, či nechával se fotografovat v této oblasti. Přihlášený se po dobu konání soutěže (tzn. od podpisu smlouvy a Dohody o mlčenlivosti) nesmí živit, ani si nijak "přivydělávat" sexem (porno, akta, prostituce atd.), či jinou činností, která je v rozporu se zákony ČR či SR.

V případě zjištění, že finalista toto zatajil či porušil bude pod sankcí 1000€ okamžitě ze soutěže vyřazen bez možnosti odvolání.

Výška a váha nejsou rozhodující. Přihlášený by měl být homosexuál či bisexuál, ale opravdu tuto skutečnost nebudeme zkoumat :)

Pokud se do soutěže přihlásí heterosexuál vezmeme v úvahu jeho friendly přístup.

 

III.                                                

Soutěžící souhlasí se zpracováváním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel soutěže, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání pořadatelem.

Zasláním přihlášky soutěžící vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení, bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění průběhu, výběru finalistů a výsledku soutěže vč. výherců.

Tento souhlas soutěžící stvrdí svým podpisem na přihlašovacím dotazníku přímo na castingu.

Soutěžící vyjadřují souhlas s využitím fotografií jejich osoby pro potřeby soutěže a pro potřeby propagace soutěže, jakož i případné užití zvukového či obrazového záznamu pro potřeby mediálních partnerů akce a dalších médií, stejně tak i pro případné využití fotografií, záznamu zvuku a obrazu pro výrobu a distribuci obrazových a zvukových nosičů. Finalisté jsou povinni bezplatně nafotit v rámci akce reklamní akce pro generální partnery akce. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit, či změnit pravidla (pravidla se mohou změnit jen do doby výběru finalistů). Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit konečné rozhodnutí.

 

IV.

Do finále celkově postoupí maximálně 12 finalistů, které vybere castingová porota. Finalisté, kteří postoupí na castinzích mimo Prahu, se musí na Pražský casting dostavit také z důvodu fotografování oficiálních fotografií, společné akce a představení finalistů veřejnosti. Na castingu se soutěžící smluvně písemně zaručí, že se (v případě postupu do finále) dostaví na finále a další úzce spjaté akce se soutěží (např.: soustředění či Opening dalšího ročníku-zvláště Gayman a 1. a 2. vice Gayman), nebude hanit ani poškozovat jméno pořadatelů a jméno soutěže či jejích partnerů, nebude napadat (slovně ani písemně) ostatní finalisty, pořadatele či partnery akce. Každý finalista bude při porušení okamžitě ze soutěže vyloučen se sankcemi danými ve smlouvě a dohodě o mlčenlivosti. Pořadatelé mají právo odmítnout - přijmout přihlášku, avšak toto musí učinit písemně (e-mailem) a zároveň podat vysvětlení proč tak činí. V případě nejasností na castingu či v případě stejného počtu bodů na finále rozhoduje výslovně prezident soutěže. 

1., 2. vice GAYMANA a GAYMANA Česko Slovenska 2018 finálová porota.

V rámci finále bude také hlasování GAYMAN Sympatie 2018, ten bude volen ze všech finalistů. Dále pak bude vyhlášen GAYMAN Internetu 2018, který bude volen na oficiálních stránkách soutěže v sekci "Finalisté 2018". Volen bude také GAYMAN Charity 2018, který se bude volit pomocí transparentního účtu přímo charitativní organizaci, která bude určena v rámci pomoci potřebným.

 

V.

Pod pojmem ceny a dary se rozumí např. finanční plnění, zboží, služby, zájezdy, ubytování, jízdenky / nebo letenky apod. Odmítnutí ceny znamená její propadnutí. Žádná z cen není právě vymahatelná. Letenky a další musí být výslovně jmenovány, v opačném případě se cenami nepovažují. O reprezentaci a delegátovi vyslaném na mezinárodní soutěže rozhodují pořadatelé. Reprezentace není nedílnou součástí předávaných cen. Vítěz má právo zúčastnit se jako delegát mezinárodních soutěží jen případě, že svou funkci vykonává řádně a svědomitě, či vysloveně nepožádá o náhradu. Žádost o náhradu musí učinit písemně a sdělit důvody žádosti.

Datum a místo konání castingů bude přihlášeným včas sděleno emailem. Přihlášku lze elektronicky podat do 30. 3. 2018. Poslední možnost posledního přihlášení je v den konání castingu v Praze - 31. 3. 2018 od 11 hodin (max. do 14 hodin) v Piano Baru v Praze. (Ten je plánován jako poslední)

 

VI.

Tato oficiální pravidla jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce www.igaymancs.eu a dále jsou součástí pořadatelských propozic. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí s dodržováním těchto oficiálních pravidel.

 

TOPlist


by Thomas Becquerel © 2016 Gayman. Všechna práva vyhrazena!